Missie, visie en waarden

Onze missie
Oikonde is een dynamische organisatie waar we op een laagdrempelige en veelzijdige manier samen bouwen aan inclusie en zelfstandigheid. Respect, diversiteit en eigen krachten staan hierin centraal. 

Visie en waarden
Oikonde biedt dienstverlening aan vanuit volgende uitgangspunten: 

 • Iedere persoon is een unieke en volwaardige mens
  Elke persoon wordt gezien en benaderd als een volwaardige mens en uniek persoon. Een persoon met een beperking heeft beperkingen maar ook mogelijkheden en neemt van daaruit op een geheel eigen wijze actief deel aan het sociaal-maatschappelijk leven.  Een volwaardige benadering van de cliënt vertaalt zich in een hulpverleningsrelatie die gestoeld is op integriteit, respect en vertrouwen. 
 • We gaan in dialoog
  Tijdens onze begeleidingen gaan we in dialoog met de cliënt en zijn omgeving. We vormen ons een beeld van de eigenheid en de leefwereld van de cliënt. De wensen, belangen en behoeften van de cliënt staan centraal. We hebben alle respect voor zijn eigenheid, autonomie en beslissingsrecht.
 • Empowerment als rode draad door de begeleiding
  We streven ernaar dat de cliënt zoveel mogelijk greep krijgt op het eigen leven. In iedere begeleiding ondersteunen we volwassenen om:
  – hun eigen levensconcept te expliciteren en te concretiseren
  – hun mogelijkheden zo ruim mogelijk te ontplooien
  – een zo ruim mogelijke autonomie te verwerven en te behouden op alle vitale levensdomeinen
  – een netwerk van betrouwbare relaties uit te bouwen en te onderhouden
  – zoveel mogelijk gebruik te maken van reguliere dienstverlening
 • We zijn een partner van de cliënt
  We profileren ons als partner van de cliënt. We zijn medestander maar houden tegelijk ook  rekening met de grenzen van de cliënt, die van de begeleiding en die van de organisatie. Cliënten hebben het recht  eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid op te nemen. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin dat we laten zien welke keuzes mogelijk zijn en welke consequenties die hebben. We respecteren ten allen tijde de keuzes van de cliënt voor zover deze geen schade toebrengen aan anderen of henzelf.
 • We bieden vraaggestuurde zorg op maat
  Onze begeleidingen vertrekken vanuit de wensen en vragen van de cliënt, maar we hebben ook aandacht voor het maatschappelijk belang. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt, zijn betekeniskader, mogelijkheden en beperkingen. We schakelen ook het netwerk van de cliënt maximaal in. Wanneer er geen netwerk bestaat, gaan we dit mee ontwikkelen.
 • We werken aan maximale inclusie
  We doen optimaal beroep op diverse voorzieningen en diensten die voor alle burgers ter beschikking zijn. Het is een uitdaging om deze op elkaar af te stemmen. We streven ernaar dat ze op maat werken van de behoeften en de leefwereld van de cliënten. Op die manier ondersteunen we de kansen van de cliënten op een volwaardig burgerschap en maximale integratie in de samenleving. 
 • We staan open voor alle cliënten
  We sluiten geen cliënten uit van begeleiding op basis van ras, geslacht, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid…  We maken de dienstverlening van Oikonde laagdrempelig.
 • We respecteren de privacy van de cliënt
  Contactname met andere betrokken diensten of personen tijdens het begeleidingsproces gebeurt in samenspraak met de cliënt, tenzij in noodsituaties waarbij de veiligheid en/of het welzijn van de cliënt of derden in het gedrang komt. Dossiers worden zo veel mogelijk digitaal bewaard en worden enkel binnen het eigen team besproken. De privéruimten van de cliënt worden enkel betreden met diens goedkeuring. Oikonde leeft bovendien de GDPR na.